Category Archives: Uncategorized

Екзаменаційні запитання 2 курс АКФ (екзамен 07.02.2020 о 13 год)

Шановні студенти!

Екзаменаційний білет складатиметься з 2-х теоретичних запитань і однієї задачі.

Сподіваюся, що ви вже захистили всі лабораторні роботи.

Нижче наведено теоретичні запитання відповідно до тем.

БАЖАЮ ВАМ УСПІШНОГО ЗАВЕРШЕННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Тема. 2.3.1 Механічні коливання

Загальні відомості про коливання. Малі коливання. Комплексні числа. Лінійні диференціальні рівняння. Вільні незгасаючі механічні коивання. Маятник. Додавання механічних коливань одного напряму і частоти. Векторна діаграма. Зображення гармонічних коливань у комплексній формі. Додавання гармонічних коливань із близькими частотами. Биття. Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Вільні згасаючі коливання. Вимушені коливання.

Тема 2.3.2. Електричні коливання

Квазістаціонарні струми. Власні електричні коливання. Вільні згасаючі коливання. Вимушені електричні коливання. Змінний струм. Закон Ома для змінного струму. Робота і потужність змінного струму. Струми Фуко. Трансформатор. Витіснення змінного струму (скін-ефект)

Тема 2.3.3. Пружні хвилі

Гармонічна біжуча хвиля та її характеристики. Плоскі циліндричні та сферичні хвилі. Фазова швидкість. Хвильове рівняння. Пружні хвилі. Швидкість пружних хвиль. Енергія пружних хвиль. Вектор Умова. Звукові хвилі. Характеристики звуку. Ефект Допплера в акустиці.

Тема 2.3.4. Електромагнітні хвилі

Хвильове рівняння для електромагнітної хвилі. Монохроматична плоска електромагнітна хвиля. Енергія електромагнітної хвилі. Вектор Пойнтінга. Імпульс електромагнітної хвилі. Випромінювання диполя. Ефект Допплера для електромагнітних (світлових) хвиль.

Тема 2.3.5. Інтерференція світла

Принцип суперпозиції. Поняття про когерентність. Інтерференція світлових хвиль. Методи створення когерентних світлових пучків світла. Інтерферометри. Стоячі світлові хвилі.

Тема 2.3.6. Дифракція світла

Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. Графічне обчислення результуючої амплітуди. Зональна пластинка. Дифракція Френеля від найпростіших перешкод. Дифракція Фраунгофера. Дифракційна гратка. Дифракція на двовимірних і тривимірних гратках. Дифракція рентгенівських променів.

Тема 2.3.7. Поляризація світла

Природне і поляризоване світло. Поляризація у разі відбивання і заломлення світла на межі двох діелектриків. Поляризація у разі подвійного променезаломлення.

Тема 2.3.8. Взаємодія електромагнітних хвиль з речовиною

Дисперсія світла. Групова швидкість. Поглинання (абсорбція) світла. Розсіювання світла.

Тема 2.4.1. Елементи квантової фізики

Закони теплового випромінювання. Квантова гіпотеза і формула Планка. Світловий тиск. Ефект Комптона. Фотони.

Гіпотеза де-Бройля. Хвильові і корпускулярні властивості мікрочастинок. Хвилі де-Бройля. Імовірнісний характер властивостей мікрочастинок. Співвідношення невизначеностей.

Квантування моменту імпульсу і енергії. Дослідження Штерна і Герлаха. Стала Планка, як фундаментальна константа, квант дії і критерій застосування квантової фізики.

Хвильова функція і її статичне значення. Амплітуда імовірності. Принцип суперпозиції. Обмеженість механічного детермінізму.

Загальне рівняння Шредінгера. Принцип причинності. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів. Принцип відповідності Бора.

Вільна частинка. Частинка в прямокутній, параболічній  потенціальній ямі. Квантування енергії і імпульсу. Тунельний ефект.

Лінійний гармонічний осцилятор. Просторове квантування. Головне, орбітальне і спінове квантові числа. Ширина енергетичного рівня.

Воднеподібні атоми. Багаточастинна хвильова функція. Невизначеність тотожних частинок. Бозони і ферміони. Принцип заборони Паулі. Періодична система елементів Д. І. Менделєєва.

Оптичні спектри атома водню. Формула Бальмера-Рідберга. Тонка і надтонка структура спектральних ліній. Правила добору. Характеристичне рентгенівське випромінювання. Закон Мозлі.

 

Теоретичні питання до семестрового екзамену 1 курс ФМВ (06.02.2020 о 16 год)

Шановні студенти 1 курсу ФМВ!

Екзаменаційний білет з дисципліни “Фізика” складатиметься з 2-х теоретичних запитань і однієї задачі. Зразок білета можна побачити тут.

Бажаю Вам успішного завершення семестру.

Нижче наведено перелік теоретичних зипитань

 1. Предмет механіки. Механічний рух. Система відліку, системи координат (декартова, циліндрична, сферична). Матеріальна точка. Абсолютно тверде тіло.
 2. Кінематика матеріальної точки. Радіус-вектор, траєкторія, шлях, переміщення. Середня та миттєва швидкість. Прискорення. Нормальне та тангенціальне прискорення.(Виведення формул).
 3. Елементи кінематики абсолютно твердого тіла (АТТ). Число ступенів свободи АТТ. Поступальний та обертальний рух. Кутове переміщення, кутова швидкість, кутове прискорення. Зв’язок між лінійними і кутовими характеристиками. (Виведення формул).
 4. Маса, імпульс, сила. Закони Ньютона. Сформулювати другий закон Ньютона через зміну імпульсу.
 5. Момент сили, момент імпульсу відносно точки і відносно осі обертання. Основний закон динаміки обертального руху АТТ (вивести).
 6. Закон збереження енергії при русі тіл в потенціальному полі. (Вивести в загальному вигляді).
 7. Неінерціальні системи відліку. Абсолютні, відносні і переносні швидкість і прискорення (вивести).
 8. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції і їх особливості. Відцентрова сила і сила Коріоліса. Маятник Фуко. Вага і невагомість. Принцип еквівалентності. (Виведення формул).
 9. Центр інерції, його координата, швидкість і прискорення, рівняння руху (виведення).
 10. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Рівняння Мещерського. Формула Ціолковського (вивести).
 11. Закон збереження моменту імпульсу. (Вивести в загальному вигляді). Закони збереження, як відображення властивостей однорідності простору і часу.
 12. Молекулярно-кінетичний (статистичний) та термодинамічний методи вивчення макроскопічних процесів. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвела).
 13. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу. Молекулярно-кінетичний зміст тиску газу.
 14. Молекулярно-кінетичний зміст температури газу. Ступені свободи молекул.
 15. Розподіл молекул газу в зовнішньому потенціальному полі. Закон Больцмана.
 16. Газ в полі тяжіння Землі. Барометрична формула.
 17. Середнє число зіткнень та середня довжина вільного пробігу молекул газу.
 18. Явища переносу в газах та їх молекулярно-кінетичне пояснення. Внутрішнє тертя. Рівняння та коефіцієнт в’язкості.
 19. Дифузія і теплопровідність. Рівняння та коефіцієнти дифузії і теплопровідності.
 20. Термодинамічна система. Внутрішня енергія системи, її математичний вираз для ідеального газу.
 21. Робота і кількість теплоти. Способи зміни внутрішньої енергії. Перший закон термодинаміки.
 22. Застосування першого закону термодинаміки до ізобаричного процесу.
 23. Застосування першого закону термодинаміки до ізохоричного процесу.
 24. Застосування першого закону термодинаміки до ізотермічного процесу.
 25. Застосування першого закону термодинаміки до адіабатичного процесу.
 26. Обернені і необернені  процеси. Колові процеси. Робота при колових процесах.
 27. Ідеальна теплова машина Карно. Її ККД.
 28. Поняття ентропії. Розрахунок зміни ентропії при ізопроцесах.
 29. Статистичний зміст ентропії. Другий закон термодинаміки.
 30. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Порівняння теоретичних та експериментальних ізотерм реальних газів. Критичний стан речовини. Фазові переходи.
 31. Електричне поле. Вектори напруженості та зміщення електричного поля. Поле точкового заряду. (Виведення формул). Силові лінії електричного поля.
 32. Електричні заряди. Закон збереження електричного заряду. Точковий заряд. Закон Кулона. Принцип суперпозиції при взаємодії електричних зарядів.
 33. Робота переміщення заряду в електричному полі. Потенціальний характер електростатичного поля. (Доведення).
 34. Потік вектора напруженості електричного поля і вектора електричного зміщення. Теорема Гауса  в інтегральній і диференціальній формі. Рівняння Пуассона. (Виведення формул).
 35. Провідники в електростатичному полі. Напруженість і потенціал в провіднику та поблизу поверхні провідника (виведення).
 36. Енергія електричного поля. Густина енергії електричного поля.
 37. Енергія поляризації. (Виведення формул).
 38. Потенціальна енергія і потенціал елекростатичного поля. Еквіпотенціальні поверхні. Потенціал точкового заряду. Зв’язок напруженості і потенціалу
 39. Полярні і неполярні діелектрики. Поляризація діелектриків. Дипольний момент. Поляризованість. Зв’язок поляризованості і поверхневої густини зв’язаних зарядів (виведення).
 40. Діелектрична сприйнятність і діелектрична проникність речовини. (Виведення формул).  Сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект. Застосування сенетоелектриків і п’єзоелекриків.
 41. Робота сили. Потужність. Кінетична енергія при поступальному і обертальному русі. Потенціальні поля. Зв’язок сили і потенціальної енергії. (Виведення формул).
 42. Електрична ємність. Конденсатори. Електроємність плоского, сферичного, циліндричного конденсатора (вивести).
 43. Електричний струм і його характеристики: сила струму, густина струму. Закон Ома в диференціальній формі. Рівняння неперервності як наслідок закону збереження електричного заряду. (Виведення).
 44. Умови існування електричного струму. Сторонні сили. Електрорушійна сила. Закон Ома
 45. Енергетичні співвідношення в електричному колі. Закон Джоуля-Ленца в інтегральній і диференціальній формі. (Виведення).
 46. Електричний струм в газах. Іонізація і рекомбінація. Рівняння іонного балансу. Несамостійний і самостійний розряд. (Виведення формул).
 47. Закон повного струму і його застосування для розрахунку магнітного поля тороїдального і довгого соленоїда. (Виведення формул).
 48. Закон повного струму в інтегральній і диференціальній формі. Соленоїдальний характер магнітного поля .(Вивести).
 49. Магнітне поле. Індукція і напруженість магнітного поля. Закон Ампера. Закон Біо-Саварра-Лапласса. Магнітне поле прямолінійного провідника з струмом (вивести).
 50. Магнітне поле колового провідника з струмом. Магнітний момент. Взаємодія колового струму з магнітним полем. (Виведення).
 51. Магнітний потік. Робота переміщення провідника з струмом в магнітному полі. (Вивести).
 52. Теорема Гауса для магнітного поля в інтегральній і диференціальній формі. (Доведення).
 53. Рух зарядів в магнітному полі. Сила Лоренца. (Виведення).
 54. Ефект Холла. (Виведення).
 55. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. (Виведення).
 56. Самоіндукція. Індуктивність. Струми при замиканні і розмиканні кола з індуктивністю. (Виведення). Взаємна індукція.
 57. Енергія магнітного поля, її густина. (Виведення).
 58. Вихрове електричне поле. Узагальнення Максвеллом закону електромагнітної індукції. (Виведення).
 59. Струм зміщення. Узагальнення Максвеллом закону повного струму. (Виведення).
 60. Електромагнітне поле. Рівняння Максвелла в інтегральній і диференціальній формі. (Виведення).
 61. Потік вектора напруженості електричного поля і вектора електричного зміщення. Теорема       Гауса  в інтегральній і диференціальній формі. Рівняння Пуассона. (Виведення формул).
 62. Робота переміщення заряду в електричному полі. Потенціальний характер електростатичного поля. (Доведення).

 

До уваги 141 і 113 груп

До уваги 171 групи ННІІДС

Питання МКР 2

Статистичні і термодинамічні методи. Предмет статистичної фізики і термодинаміки. Термодинамічна система. Термодинамічні параметри. Рівноважні стани і процеси.
Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Абсолютна температура. Внутрішня енергія. Число ступенів свободи. Класична теорія теплоємності.
Явища переносу. Молекулярний механізм явищ перенесення. Експериментальні закони для дифузії, внутрішнього тертя і теплопровідності. Коефіцієнти дифузії, внутрішнього тертя і теплопровідності
Статистичні розподіли. Динамічні і статистичні закономірності. Максвелівський розподіл молекул за швидкостями. Дослідження Штерна. Барометрична формула і больцманівський розподіл молекул в потенціальному полі.
Перший і другий закон термодинаміки. Внутрішня енергія, робота, кількість тепла. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів: ізохорного, ізобарного, ізотермічного і адіабатного. Оборотні і необоротні процеси. Другий закон термодинаміки.
Основні співвідношення термодинаміки. Теплові і холодильні машини і їх ККД. Цикл Карно. Нерівність Клаузіса. Вільна і зв’язана енергія. Ентропія.. Закон зростання ентропії. Статистичний зміст другого закону термодинаміки і ентропії. Теорема Нернста.
Реальні гази. Фазові перетворення. Відступ від законів ідеального газу. Сили і потенціальна енергія взаємодії між молекулами. Рівняння Ван-дер-Вальса і його аналіз. Критичний стан.

Орієнтовні питання до МКР1

Шановні студенти 1 курсу ФМЛ! 

Пропоную орієнтовні питання до МКР 1. Нагадую, що всі вони є у підручнику “Модуль 1. Механіка”

Щиро бажаю успіху!

МОДУЛЬ 1

КІНЕМАТИКА

 1. Що вивчає механіка?
 2. Яке тіло називають матеріальною точкою?
 3. Яке тіло вважається абсолютно твердим?
 4. Що вивчає кінематика?
 5. Що таке механічний рух? Зазначте його особливості.
 6. З чого складається система відліку?
 7. Яка концепція простору і часу існує в класичній механіці? Ким вона розроблена?
 8. Дайте визначення траєкторії.
 9. Що таке шлях?
 10. Який фізичний зміст і властивості переміщення?
 11. Як можна задати положення матеріальної точки у просторі?
 12. Скільки способів опису руху використовується в кінематиці? Запи­шіть і поясніть кінематичні рівняння руху.
 13. Сформулюйте основну (пряму) задачу кінематики.
 14. Як за відомими проекціями на осі координат визначити модуль і напрям вектора переміщення?
 15. Коли модуль вектора переміщення дорівнює шляху, пройденому тілом за той самий проміжок часу?
 16. Яке визначення середньої швидкості?
 17. Який фізичний зміст і напрямок вектора миттєвої швидкості?
 18. Що таке середня шляхова швидкість?
 19. Знайдіть вектор і модуль швидкості, якщо рівняння руху задано в коорди­натній формі.
 20. Що характеризує прискорення?
 21. Як знайти середнє прискорення? Куди спрямована ця величина?
 22. Дайте визначення миттєвого прискорення.
 23. У яких одиницях вимірюється прискорення?
 24. Що характеризує і куди спрямоване тангенціальне прискорення?
 25. Що характеризує і куди спрямоване нормальне прискорення?
 26. Як знайти центр кривизни та радіус кривизни деякої точки траєк­торії?
 27. Виведіть формули для знаходження повного прискорення та його складових.
 28. Як подати вектор прискорення через його проекції?
 29. Сформулюйте обернену задачу кінематики.
 30. Як знайти весь шлях, пройдений за певний проміжок часу? Проде­монструйте графічний зміст цього виразу.
 31. Виведіть рівняння для знаходження шляху, пройденого тілом за пев­ний проміжок часу при рівнозмінному прямолінійному русі.
 32. Яка формула виражає залежність між початковою і кінцевою швид­костями, шляхом та прискоренням тіла при рівнозмінному прямоліній­ному русі?
 33. Якими характеристиками зручно користуватись, розглядаючи рух матеріальної точки по колу?
 34. Що таке псевдовектор?
 35. За яким правилом знаходять напрями векторних характеристик обер­тального руху?
 36. Які існують види кутової швидкості? Який фізичний зміст цих ве­личин, розмірність, напрям?
 37. Яка відмінність між частотою і коловою частотою?
 38. Що характеризують середнє і миттєве кутові прискорення?
 39. У яких одиницях вимірюється кутове прискорення?
 40. Виведіть формули зв’язку між лінійними і кутовими характеристи­ками руху.
 41. Запишіть формули для опису рівнозмінного руху по колу.
 42. Які особливості поступального та обертального рухів абсолютно твер­дого тіла (АТТ) ви знаєте?
 43. Що таке кількість степенів вільності?
 44. Скільки степенів вільності може бути в АТТ? Від чого залежить кількість степенів вільності тіла?
 45. Чому для опису поступального руху АТТ достатньо розглянути рух тільки однієї його точки?

ДИНАМІКА

 

 1. Які величини є динамічними характеристиками поступального ру­ху?
 2. Мірою яких властивостей тіл є маса?
 3. Поясніть значення терміна «адитивна величина».
 4. Як знайти центр мас системи?
 5. Розкрийте фізичний зміст поняття «густина тіла».
 6. Розкрийте зміст поняття «сила». Чим воно характеризується?
 7. Коли і як ми можемо визначити рівнодійну силу?
 8. Чим відрізняються внутрішні сили від зовнішніх?
 9. Що таке імпульс і як знайти його напрям?
 10. Які одиниці вимірювання мають динамічні характеристики посту­пального руху?
 11. Сформулюйте перший закон Ньютона. Яку фізичну абстракцію використовують при формулюванні цього закону?
 12. Сформулюйте другий закон Ньютона. Якими формулами мож­на виразити основний закон динаміки поступального руху?
 13. Що таке імпульс сили і з якого рівняння випливає це поняття?
 14. Сформулюйте третій закон Ньютона. Чому сили в цьому законі не врівноважують одна одну?
 15. Укажіть відмінності між інерціальними та неінерціальними системами відліку? Наведіть приклади.
 16. Який зв’язок існує між зміною імпульсу і силою?
 17. Як знайти швидкість центра мас системи? Які особливості руху центра мас?
 18. Які типи задач динаміки поступального руху ви знаєте?
 19. Які види сил трапляються в механіці? Запишіть формули та вкажіть особливості цих сил.
 20. Які динамічні характеристики вводяться для опису обертального руху АТТ?
 21. З’ясуйте поняття «момент сили». Як знайти його величину і напрям? В яких одиницях він вимірюється?
 22. Що таке головний момент зовнішніх сил і відносно чого він може розглядатись?
 23. З’ясуйте поняття «пара сил». Як знайти момент пари сил?
 24. Яка умова рівноваги обертового тіла?
 25. Як знайти момент інерції точки?
 26. Як знайти момент інерції всього тіла і від чого він залежить?
 27. Як визначається момент інерції однорідного тіла правильної геометричної форми? Відносно чого визначається момент інерції?
 28. Для яких випадків використовується теорема Штейнера?
 29. Що таке момент імпульсу? Укажіть його напрям і розмірність.
 30. Як знайти момент імпульсу АТТ відносно осі обертання?
 31. Виведіть формулу, яка демонструє зв’язок між моментом імпульсу і моментом інерції.
 32. Виведіть основне рівняння динаміки обертального руху АТТ.
 33. Проведіть аналогію між законами динаміки для поступального та обертального руху.
 34. Що називається елементарною роботою в механіці?
 35. Яка відмінність між роботою гальмівної сили і роботою рушійної сили? Наведіть приклади.
 36. У якому випадку сила не виконує механічної роботи?
 37. Виведіть формулу для розрахунку повної роботи за умови дії сталої сили.
 38. Яка одиниця роботи в системі СІ і як її можна виразити через інші одиниці?
 39. Подайте графічно повну роботу.
 40. Знайдіть роботу сили, яка розтягує пружину.
 41. Знайдіть роботу гравітаційної сили. Яка відмінність між роботою гравітаційної сили і роботою однорідної сили тяжіння?
 42. Виведіть рівняння для розрахунку повної роботи в обертальному русі.
 43. З якою метою вводиться поняття потужності? Дайте визначення середньої та миттєвої потужності.
 44. У яких одиницях вимірюється потужність?
 45. Як дістати вирази для миттєвої потужності при поступальному та обертальному русі?
 46. З’ясуйте фізичний зміст ККД. Яка може бути реальна величина ККД?
 47. З’ясуйте поняття «енергія». Які є види енергії в механіці?
 48. Виведіть і поясніть формулу кінетичної енергії тіла при поступальному русі.
 49. Чому дорівнює кінетична енергія системи тіл?
 50. Виведіть і поясніть формулу кінетичної енергії обертового тіла.
 51. Який фізичний зміст понять «додатна робота» і «від’ємна робота»?
 52. Дайте загальні визначення поняттям: «потенціальна енергія»; «консервативна сила»; «потенціальне поле».
 53. Який зв’язок існує між роботою консервативних сил та потенціальною енергією?
 54. Чи залежить потенціальна енергія тіла від вибору його нульового положення?
 55. Який математичний критерій потенціальності поля консервативних сил?
 56. Як відрізнити інерціальну систему від неінерціальної?
 57. Виведіть формулу сили інерції. Чим відрізняється сила інерції від звичайної сили?
 58. Чи існують сили інерції в інерціальних системах?
 59. За яких умов виникає відцентрова сила? Як знайти її величину і напрям?
 60. Як проявляє себе відцентрова сила при обертанні Землі?
 61. Які умови виникнення сили Коріоліса? Виведіть формулу цієї сили за допомогою рисунка.
 62. Як знайти напрям сили Коріоліса?
 63. Чи виконують сили інерції роботу?
 64. Чи можемо ми розглядати обертальний рух, не беручи до уваги сили інерції?
 65. Поясніть рівняння Бернуллі.
 66. Що таке ламінарна і турбулентна течії?
 67. Які види деформації існують? Чим вони відрізняються?
 68. Запишіть закони Гука для деформації розтягу та зсуву.

 

РОБОТА. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 

 1. У яких системах у фізиці виконуються закони збереження?
 2. Що таке замкнена система і яку реальну систему можна вважати замк­неною?
 3. У чому полягає закон збереження імпульсу?
 4. Яку форму має закон збереження імпульсу для проекцій на осі координат?
 5. Сформулюйте закон збереження моменту імпульсу. У яких випадках цей закон виконується за наявності зовнішніх сил?
 6. Сформулюйте закон збереження механічної енергії. Які обмеження існують для цього закону порівняно із законом збереження імпульсу?
 7. Що таке дисипація енергії і які її наслідки?
 8. Сформулюйте загальнофізичний закон збереження енергії та з’ясуйте його роль у фізиці.
 9. Яке місце законів збереження у розвитку науки? Чи допустима абсолютизація цих законів?
 10. У чому полягає фізична сутність реактивного руху?
 11. Виведіть рівняння Мещерського і поясніть фізичний зміст величин, які входять до цього рівняння.
 12. Від яких величин залежить реактивна сила?
 13. Виведіть формулу Ціолковського. Які розрахунки можна виконати за цією формулою?
 14. З’ясуйте поняття «удар», «центральний удар». Які їх граничні випадки?
 15. Які закони збереження виконуються під час абсолютно пружного удару?
 16. Які випадки абсолютно пружного удару ви знаєте?
 17. Які особливості абсолютно непружного удару? Виведіть і проаналі­зуйте рівняння для швидкості тіл після непружного удару.
 18. Які космічні швидкості ви знаєте? Виведіть формули для розрахун­ків космічних швидкостей.

Програмне забезпечення


Шановні студенти ФТТ!

Сподіваюся, що ви вже дослідили можливості Excel для виконання лабораторної роботи №2. Якщо у вас є запитання, то відповіді ви зможете отримати тут  або тут , або деінде :))

Пропоную для опрацювання експериментальних даних використовувати Origin Pro

Дослідження різноманітних рухів за допомогою записаного відео стане набагато цікавішим з використанням Tracker 5.0.6

ВОЛОДІЄШ СУЧАСНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ОТРИМАННЯ І ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТУ? – ОТРИМУЄШ ДОДАТКОВІ БАЛИ З ФІЗИКИ 

Ідеї для проектів, зокрема швидких:)), ви можете знайти на цікавому ресурсі  www.sciencebuddies.org    у розділі для вищої школи

Пропозиції стосовно тем і складу команд очікую вже на наступній лекції

у четвер, 20 вересня.

З нетрпінням чекаю зустрічі!

 

Анкетування

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ ФТТ , МКР2

Шановні студенти! Пропоную ознайомитися з питаннями до МКР2.

БАЖАЮ УСПІШНОГО НАПИСАННЯ МКР і ЗАВЕРШЕННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Модуль №2 «Термодинамічні процеси та їх застосування. Основи електрики і магнетизму»

Тема 2.2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Поняття про статистичні розподіли. Явища перенесення

Термодинамічна система. Термодинамічні параметри. Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу та її основне рівняння. Абсолютна температура та її зв’язок з внутрішньою енергією. Поняття про статистичні розподіли Максвелла і Больцмана. Барометрична формула. Явища перенесення: дифузія, внутрішнє тертя, теплопровідність.

Тема 2.2.2. Закони термодинаміки. Термостатика та фазові перетворення. Оборотні та необоротні процеси. Теплові двигуни та їх ККД

Внутрішня енергія, робота, кількість тепла. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів: ізохорного, ізобарного, ізотермічного і адіабатичного. Поняття про фази і фазові перетворення. Колові процеси. Оборотні та необоротні процеси. Теплові двигуни та їх ККД. Цикл ідеальної та реальної теплової машини. Другий закон термодинаміки.

Тема 2.2.3. Основи електростатики. Характеристики кіл постійного та змінного струму

Основні поняття електростатики та їх застосування: закон Кулона, напруженість і потенціал електричного поля, електрична ємність провідників; конденсатори. Закон Ома для ділянки й повного електричного кола. Характеристики та методи розрахунку параметрів електричних кіл. Потужність струму. Закон Джоуля-Ленца. Електричний струм у газах. Поняття про плазму і рідкі кристали.

Тема 2.2.4. Магнітне поле. Явище електромагнітної індукції. Вироблення і передавання електроенергії

Індукція і напруженість магнітного поля. Закон Біо-Саварра-Лапласа. Сила Лоренца і сила Ампера. Явище електромагнітної індукції. Закони Фарадея і Ленца. Вихрове електричне поле. Трансформатори. Генератори струму. Характеристики кіл змінного струму. Передача електроенергії.

Запитання до МКР 7

Шановні студенти ІІ курсу ІАН!

Пропоную ознайомитися зі змістом питань на МКР 7

Тема Елементи фізики твердого тіла

Кристалічні і аморфні тіла. Види міжатомних зв’язків в кристалах. Експериментальні методи досліджень кристалів. Недосконалості і дефекти в кристалах. Точкові дефекти: вакансії, домішки проникнення і заміщення. Крайові і гвинтові дислокації. Рідкі кристали і їх властивості.

Відмінність класичних статистик від квантових. Квантові розподіли Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна. Поняття про виродження системи частинок, які описуються квантовою статистикою. Фотонний і фононний газ. Теорії теплоємності кристалів Ейнштейна і Дебая.

Класична теорія електропровідності та її недоліки. Вироджений електронний газ Фермі в металі. Квантова теорія електропровідності . Надпровідність. Магнітні властивості надпровідників. Ефект Джозефсона.

Обмінна взаємодія. Домени. Точка Кюрі. Крива намагнічування і петля гістерезису. Антиферомагнетики, феромагнетики, ферити . Термомагнітні і магнітострикційні матеріали .

Розщеплення енергетичних рівнів валентних електронів і утворення енергетичних зон в кристалах. Енергетичний спектр електронів в металах, напівпровідниках і діелектриках.

Власні напівпровідники. Статистика Фермі і концентрація  зарядів у власному напівпровіднику. Механізм провідності. Електронні та “діркові” напівпровідники. Донорні та акцепторні домішки. Домішкова провідність напівпровідників. Температурна залежність провідності напівпровідників.

Контактна різниця потенціалів. Контакт електронного і діркового напівпровідників /p-n перехід/. Транзистори. Явища Зеєбека, Пельт’є і Томсона. Фотоелектричні явища в напівпровідниках. Вентильний фотоефект.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії. Речовина і поле. Еволюція фізичної картини світу. Речовина при надвисокому тиску і температурі. Речовина в надсильному електромагнітному полі. Проблеми сучасної фізики і астрофізики.

Тема  Елементи фізики атомного ядра

Маса, розмір і заряд ядра. Нуклони. Ядерні сили. Енергія зв’язку. Квантові характеристики ядра. Моделі ядра.

Особливості і характеристики ядерних реакцій. Закони збереження. Реакція поділу. Коефіцієнт розмноження. Реакція синтезу. Проблеми керованих термоядерних реакцій.

Основний закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду, активність. Альфа-, бета-, гамма-розпади ядер і їх особливості. Ефект Месбауера.

Квантові характеристики і взаємні перетворення елементарних частинок. Закони збереження. Класифікація і склад частинок. Кварки. Фундаментальні взаємодії: сильна, електромагнітна, гравітаційна, слабка і їх носії.

ПРОПОНУЮ З’ЯВИТИСЯ У ВІВТОРОК, 19 грудня для отримання оцінки за диф.залік на кафедру загальної фізики на 3-4-5 парі. 

БАЖАЮ УСПІШНОГО ЗАВЕРШЕННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ!

Теоретичні питання МКР 4. Бажаю успіху!

Питання для захисту модуля №4
«ОПТИКА»

1. Відбивання і заломлення плоскої ЕМХ на кордоні розділу двох діелектриків.
2. Фотометричні величини і їх одиниці
3. Корпускулярні і хвильові властивості світла. Монохроматичність і когерентність світла.
4. Часова і просторова когерентність. Довжина когерентності.
5. Методи отримання когерентних пучків світла: поділ хвильового фронту, поділ амплітуди хвилі.
6. Інтерферометри і їх застосування. Принцип дії інтерферометрів Майкельсона і Жамена.
7. Стоячі світлові хвилі і досліди Вінера
8. Інтерференція світлових хвиль. Дослід Юнга. Ширина інтерференційних смуг. Умова мінімуму і максимуму при накладенні когерентних хвиль. Розрахунок інтерференційної картини від двох джерел.
9. Розрахунок інтерференції в тонких плівках.
10. Інтерференція на клиноподібні плівках. Смуги рівної товщини і рівного нахилу.
11. Закон прямолінійного поширення світла. Принцип Ферма
12. Принцип Гюйгенса і доведення на його основі закону відобивання і закону заломлення світла.
13. Заломлення світла на сферичній поверхні. Оптична сила заломлюючої поверхні.
14. Тонка лінза. Побудова зображення для щороку збирає і розсіює лінзи. Формула тонкої лінзи.
15. Отримання зображень за допомогою оптичних інструментів (лупа, телескоп, мікроскоп).
16. Аберація оптичних систем.
17. Дисперсія світла. Хід променів у трикутній прозорій призмі.
18. Фазова і групова швидкість ЕМХ, взаємозв’язок між ними.
19. Нормальна і аномальна дисперсія
20. Абсолютний і відносний показники заломлення. Їх фізичний зміст
21. Види спектрів випромінювання. Розсіювання світла. Кольори тіл.
22. Ефект Вавілова-Черенкова.
23. Застосування інтерференції. Інтерферометри.
24. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля.
25. Метод зон Френеля.
26. Дифракція Фраунгофера. Дифракційні решітки.
27. Дифракція на круглому отворі, непрозорому екрані, плоскій щілині.
28. Поляризація світла при проходженні через кристал, при заломленні і відбиванні.
29. Закон Брюстера.
30. Подвійне променезаломлення в анізотропних середовищах і його пояснення.
31. Обертання площини поляризації. Закон Малюса.
32. Штучна оптична анізотропія. Ефект Керра. Цукрометри.
33. Поглинання (абсорбція) світла. Закон Бугера. Закон Бугера-Бера.
34. Розсіювання світла. Індикатриса розсіювання. Закон Релея.