Slipukhina Lab

Теоретичні питання до семестрового екзамену 1 курс ФМВ (06.02.2020 о 16 год)

Шановні студенти 1 курсу ФМВ!

Екзаменаційний білет з дисципліни “Фізика” складатиметься з 2-х теоретичних запитань і однієї задачі. Зразок білета можна побачити тут.

Бажаю Вам успішного завершення семестру.

Нижче наведено перелік теоретичних зипитань

 1. Предмет механіки. Механічний рух. Система відліку, системи координат (декартова, циліндрична, сферична). Матеріальна точка. Абсолютно тверде тіло.
 2. Кінематика матеріальної точки. Радіус-вектор, траєкторія, шлях, переміщення. Середня та миттєва швидкість. Прискорення. Нормальне та тангенціальне прискорення.(Виведення формул).
 3. Елементи кінематики абсолютно твердого тіла (АТТ). Число ступенів свободи АТТ. Поступальний та обертальний рух. Кутове переміщення, кутова швидкість, кутове прискорення. Зв’язок між лінійними і кутовими характеристиками. (Виведення формул).
 4. Маса, імпульс, сила. Закони Ньютона. Сформулювати другий закон Ньютона через зміну імпульсу.
 5. Момент сили, момент імпульсу відносно точки і відносно осі обертання. Основний закон динаміки обертального руху АТТ (вивести).
 6. Закон збереження енергії при русі тіл в потенціальному полі. (Вивести в загальному вигляді).
 7. Неінерціальні системи відліку. Абсолютні, відносні і переносні швидкість і прискорення (вивести).
 8. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції і їх особливості. Відцентрова сила і сила Коріоліса. Маятник Фуко. Вага і невагомість. Принцип еквівалентності. (Виведення формул).
 9. Центр інерції, його координата, швидкість і прискорення, рівняння руху (виведення).
 10. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Рівняння Мещерського. Формула Ціолковського (вивести).
 11. Закон збереження моменту імпульсу. (Вивести в загальному вигляді). Закони збереження, як відображення властивостей однорідності простору і часу.
 12. Молекулярно-кінетичний (статистичний) та термодинамічний методи вивчення макроскопічних процесів. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвела).
 13. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу. Молекулярно-кінетичний зміст тиску газу.
 14. Молекулярно-кінетичний зміст температури газу. Ступені свободи молекул.
 15. Розподіл молекул газу в зовнішньому потенціальному полі. Закон Больцмана.
 16. Газ в полі тяжіння Землі. Барометрична формула.
 17. Середнє число зіткнень та середня довжина вільного пробігу молекул газу.
 18. Явища переносу в газах та їх молекулярно-кінетичне пояснення. Внутрішнє тертя. Рівняння та коефіцієнт в’язкості.
 19. Дифузія і теплопровідність. Рівняння та коефіцієнти дифузії і теплопровідності.
 20. Термодинамічна система. Внутрішня енергія системи, її математичний вираз для ідеального газу.
 21. Робота і кількість теплоти. Способи зміни внутрішньої енергії. Перший закон термодинаміки.
 22. Застосування першого закону термодинаміки до ізобаричного процесу.
 23. Застосування першого закону термодинаміки до ізохоричного процесу.
 24. Застосування першого закону термодинаміки до ізотермічного процесу.
 25. Застосування першого закону термодинаміки до адіабатичного процесу.
 26. Обернені і необернені  процеси. Колові процеси. Робота при колових процесах.
 27. Ідеальна теплова машина Карно. Її ККД.
 28. Поняття ентропії. Розрахунок зміни ентропії при ізопроцесах.
 29. Статистичний зміст ентропії. Другий закон термодинаміки.
 30. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Порівняння теоретичних та експериментальних ізотерм реальних газів. Критичний стан речовини. Фазові переходи.
 31. Електричне поле. Вектори напруженості та зміщення електричного поля. Поле точкового заряду. (Виведення формул). Силові лінії електричного поля.
 32. Електричні заряди. Закон збереження електричного заряду. Точковий заряд. Закон Кулона. Принцип суперпозиції при взаємодії електричних зарядів.
 33. Робота переміщення заряду в електричному полі. Потенціальний характер електростатичного поля. (Доведення).
 34. Потік вектора напруженості електричного поля і вектора електричного зміщення. Теорема Гауса  в інтегральній і диференціальній формі. Рівняння Пуассона. (Виведення формул).
 35. Провідники в електростатичному полі. Напруженість і потенціал в провіднику та поблизу поверхні провідника (виведення).
 36. Енергія електричного поля. Густина енергії електричного поля.
 37. Енергія поляризації. (Виведення формул).
 38. Потенціальна енергія і потенціал елекростатичного поля. Еквіпотенціальні поверхні. Потенціал точкового заряду. Зв’язок напруженості і потенціалу
 39. Полярні і неполярні діелектрики. Поляризація діелектриків. Дипольний момент. Поляризованість. Зв’язок поляризованості і поверхневої густини зв’язаних зарядів (виведення).
 40. Діелектрична сприйнятність і діелектрична проникність речовини. (Виведення формул).  Сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект. Застосування сенетоелектриків і п’єзоелекриків.
 41. Робота сили. Потужність. Кінетична енергія при поступальному і обертальному русі. Потенціальні поля. Зв’язок сили і потенціальної енергії. (Виведення формул).
 42. Електрична ємність. Конденсатори. Електроємність плоского, сферичного, циліндричного конденсатора (вивести).
 43. Електричний струм і його характеристики: сила струму, густина струму. Закон Ома в диференціальній формі. Рівняння неперервності як наслідок закону збереження електричного заряду. (Виведення).
 44. Умови існування електричного струму. Сторонні сили. Електрорушійна сила. Закон Ома
 45. Енергетичні співвідношення в електричному колі. Закон Джоуля-Ленца в інтегральній і диференціальній формі. (Виведення).
 46. Електричний струм в газах. Іонізація і рекомбінація. Рівняння іонного балансу. Несамостійний і самостійний розряд. (Виведення формул).
 47. Закон повного струму і його застосування для розрахунку магнітного поля тороїдального і довгого соленоїда. (Виведення формул).
 48. Закон повного струму в інтегральній і диференціальній формі. Соленоїдальний характер магнітного поля .(Вивести).
 49. Магнітне поле. Індукція і напруженість магнітного поля. Закон Ампера. Закон Біо-Саварра-Лапласса. Магнітне поле прямолінійного провідника з струмом (вивести).
 50. Магнітне поле колового провідника з струмом. Магнітний момент. Взаємодія колового струму з магнітним полем. (Виведення).
 51. Магнітний потік. Робота переміщення провідника з струмом в магнітному полі. (Вивести).
 52. Теорема Гауса для магнітного поля в інтегральній і диференціальній формі. (Доведення).
 53. Рух зарядів в магнітному полі. Сила Лоренца. (Виведення).
 54. Ефект Холла. (Виведення).
 55. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. (Виведення).
 56. Самоіндукція. Індуктивність. Струми при замиканні і розмиканні кола з індуктивністю. (Виведення). Взаємна індукція.
 57. Енергія магнітного поля, її густина. (Виведення).
 58. Вихрове електричне поле. Узагальнення Максвеллом закону електромагнітної індукції. (Виведення).
 59. Струм зміщення. Узагальнення Максвеллом закону повного струму. (Виведення).
 60. Електромагнітне поле. Рівняння Максвелла в інтегральній і диференціальній формі. (Виведення).
 61. Потік вектора напруженості електричного поля і вектора електричного зміщення. Теорема       Гауса  в інтегральній і диференціальній формі. Рівняння Пуассона. (Виведення формул).
 62. Робота переміщення заряду в електричному полі. Потенціальний характер електростатичного поля. (Доведення).

 

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *