Slipukhina Lab

ТЕМНА МАТЕРІЯ : ДУМКИ УКРАЇНСЬКОГО ФІЗИКА

Пропоную ознайомитися з поглядом на природу

темної енергії, темної матерії і майбутнього всесвіту 

Автор : Станіслав Вільчинськийдоктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової теорії поля КНУ ім. Т. Шевченка, що співпрацює чи не з усіма потужними лабораторіями світу – Швейцарії, Німеччини, Нідерландів, Австралії.

Все6

ГОТУЄМОСЯ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ ПОЛІТ 2017

Phywe19

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТРЕКІВ У ДИФУЗІЙНІЙ КАМЕРІ PHYWE

31.03.17  Наші колеги відвідали лабораторію МANLab, де спостерігали за роботою дифузійної камери.

ФОТОЗВІТ 

Автор відео Насонова Марина, 114 ІАН

Phywe19

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТРЕКІВ ШВИДКИХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК

Continue reading
Илон Маск

ІЛОН МАСК : Ми створимо життя на Марсі !

 

Пропоную до ознайомлення інтерв’ю відомого підприємця, інженера, винахідника і мецената.

 

Ілона Маска ,      який став мільйонером у 28 років !!!

про його бачення майбутнього і про вимоги до ефективних фахівців

(аудіо з 29 хвилини)

ТЕКСТ

ВІДЕО1

ВІДЕО 2

 

  • Журнал Esquire 2008 року включив Маска до списку 75 найвпливовіших людей 21-го століття.[4]
  • У червні 2011 року він був нагороджений премією Хайнлайна за досягнення в комерціалізації космосу в 500 тисяч доларів США.[5]
  • У лютому 2011 журнал Forbes вніс Маска до списку 20 найвпливовіших CEO у віці до сорока років.[6]
  • У 2014 році Маск став лауреатом Edison Achievement Award.[7]

ЦЕ МОЖЕ ЗМІНИТИ ВАШЕ МАЙБУТНЄ

Моделі й анімації з теми “Коливання і хвилі”

РОЗКЛАД

IMG_2969

CERN

Зміст теоретичних питань МКР 2 , ІАН

Тема Молекулярно-кінетична теорія

Предмет статистичної фізики і термодинаміки. Термодинамічна система. Термодинамічні параметри. Рівноважні стани і процеси. Рівняння стану ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Абсолютна температура. Внутрішня енергія. Число ступенів свободи. Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями вільності. Класична теорія теплоємності. Поняття про квантування енергії обертання і коливання молекул.

Тема  Статистичні розподіли. Явища перенесення.

Розподіл молекул за швидкостями. Розподіл Максвелла. Досліди Штерна. Барометрична формула. Розподіл Больцмана. Середня довжина вільного пробігу. Середня кількість зіткнень молекул газу. Поняття про розподіл Гіббса.

Молекулярний механізм явищ перенесення. Експериментальні закони для дифузії, внутрішнього тертя і теплопровідності. Коефіцієнти дифузії, внутрішнього тертя і теплопровідності.

Тема  Реальні гази. Фазові перетворення

Відступ від законів ідеального газу. Сили і потенціальна енергія взаємодії між молекулами. Рівняння Ван-дер-Ваальса і його аналіз. Ізотерми реального газу. Поняття про фази та фазові перетворення. Критичний стан. Метастабільні стани: пара пересичена, перегріта рідина. Закон відповідних станів. Ефект Джоуля-Томсона. Умови рівноваги фаз. Фазові переходи першого і другого роду. Фазові діаграми. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса.

Тема  Перший принцип термодинаміки

Внутрішня енергія, робота, кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Застосування першого принципу термодинаміки до ізопроцесів: ізохорного, ізобарного, ізотермічного і адіабатного. Внутрішня енергія реального газу. Рівняння політропічного процесу і його узагальнююче значення.

Оборотні і необоротні процеси. Теплові і холодильні машини і їх ККД. Цикл Карно.

Тема 2.1.10. Другий і третій принципи термодинаміки

Другий закон термодинаміки. Ентропія. Вільна енергія. Нерівність Клазіуса.

Основні співвідношення термодинаміки. Термодинамічні потенціали. Закон зростання ентропії. Статистичний зміст другого закону термодинаміки і ентропії. Теорема Нерста. Термодинамічна тотожність. Вільна і зв`язана енергія.

Тема  Електростатика

Електричні заряди та їх взаємодія. Закон Кулона. Електричне поле у вакуумі та його характеристики. Напруженість, електричне зміщення, силові лінії поля. Робота в електростатичному полі, потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал поля та його зв’язок із напруженістю. Електричний диполь. Теорема Гауса для векторів напруженості й індукції в інтегральній і диференціальній формі. Теорема Ірншоу. Рівняння Пуассона. Приклади розрахунків полів за допомогою теореми Гаусса.

Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Дипольний момент, вектор поляризації. Поле всередині діелектрика. Поверхневі та об’ємні зв’язані заряди. Діелектрична сприятливість і діелектрична проникність. Вектор електричного зміщення. Теорема Гаусса для електричного поля в середовищі. Умови на межі поділу двох середовищ. Сили, що діють на заряд у діелектрику. Сегнетоелектрики. П’єзоелектрики.

Провідники в електричному полі. Рівновага зарядів у провіднику. Напруженість електростатичного поля біля поверхні провідника. Потенціал у провіднику. Електрична ємність. Конденсатори. Енергія електричного поля. Розрахунок електроємності конденсаторів. Робота переміщення заряду в полі. Взаємна енергія системи зарядів. Енергія заряджених відокремленого провідника і конденсатора. Густина енергії. Енергія поляризації.

Тема  Постійний електричний струм

Основні характеристики постійного електричного струму. Сила струму. Густина струму. Принцип неперервності струму.

Протікання струму в електричному колі. Умови існування струму. ЕРС. Сторонні сили. Стаціонарні поверхневі заряди. Робота на неоднорідній ділянці електричного кола. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. Закон Ома для неоднорідної ділянки електричного кола. Розгалужені електричні кола. Правила Кірхгофа. Провідність металів. Диференціальна форма закону Ома. Потужність струму. Закон Джоуля-Ленца. Коефіцієнт корисної дії джерела ЕРС. Електричний струм в газах. Іонізація та рекомбінація молекул. Види розрядів у газах. Плазма.

Тема  Магнітне поле у вакуумі

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Індукція і напруженість магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне поле прямолінійного провідника, колового контуру. Магнітний момент струму. Закон Ампера. Поле рухомого заряду. Сила Лоренца. Ефект Холла. Релятивістська природа магнітного поля. Відносність магнітних і полів. Контур зі струмом у магнітному полі. Робота переміщення провідника зі струмом в магнітному полі. Магнітний потік. Теорема Гаусса. Циркуляція вектора індукції магнітного поля. Закон повного струму в інтегральній формі. Ротор. Теорема Стокса. поля. Закон повного струму в диференціальній формі. Поле соленоїда і тороїда.

Тема 2.2.4. Постійне магнітне поле в речовині та електромагнітна індукція

Намагніченість магнетиків. Вектор намагнічення. Напруженість магнітного поля. Магнітна сприйнятливість і проникність магнетиків. Умови на межі двох магнетиків. Магнітомеханічні явища. Ларморівська прецесія. Магнітні моменти електронів і атомів. Класифікація магнетиків. Елементарна теорія діамагнетизму і парамагнетизму. Діамагнетизм. Парамагнетизм. Феромагнетизм.

ЕРС індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Вихрове електричне поле і його характеристики. Закон Кюрі.

Гіромагнітні дослідження Ейнштейна і де-Гааза, Йоффе і Капіци, як доказ спінової природи феромагнетизму. Обмінна взаємодія. Домени. Точка Кюрі. Крива намагнічування і петля гістерезису. Антиферомагнетики, феромагнетики, ферити. Термомагнітні і магнітострикційні матеріали.

Взаємна індукція і самоіндукція. Індуктивність. Струм під час замикання і розмикання електричного кола. Енергія та густина енергії магнітного поля. Вихрове електричне поле. Струм зміщення. Узагальнення Максвеллом експериментальних законів електромагнетизму. Інтегральна і диференціальна форма рівнянь Максвелла.