Slipukhina Lab

Запитання до МКР 7

Шановні студенти ІІ курсу ІАН!

Пропоную ознайомитися зі змістом питань на МКР 7

Тема Елементи фізики твердого тіла

Кристалічні і аморфні тіла. Види міжатомних зв’язків в кристалах. Експериментальні методи досліджень кристалів. Недосконалості і дефекти в кристалах. Точкові дефекти: вакансії, домішки проникнення і заміщення. Крайові і гвинтові дислокації. Рідкі кристали і їх властивості.

Відмінність класичних статистик від квантових. Квантові розподіли Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна. Поняття про виродження системи частинок, які описуються квантовою статистикою. Фотонний і фононний газ. Теорії теплоємності кристалів Ейнштейна і Дебая.

Класична теорія електропровідності та її недоліки. Вироджений електронний газ Фермі в металі. Квантова теорія електропровідності . Надпровідність. Магнітні властивості надпровідників. Ефект Джозефсона.

Обмінна взаємодія. Домени. Точка Кюрі. Крива намагнічування і петля гістерезису. Антиферомагнетики, феромагнетики, ферити . Термомагнітні і магнітострикційні матеріали .

Розщеплення енергетичних рівнів валентних електронів і утворення енергетичних зон в кристалах. Енергетичний спектр електронів в металах, напівпровідниках і діелектриках.

Власні напівпровідники. Статистика Фермі і концентрація  зарядів у власному напівпровіднику. Механізм провідності. Електронні та “діркові” напівпровідники. Донорні та акцепторні домішки. Домішкова провідність напівпровідників. Температурна залежність провідності напівпровідників.

Контактна різниця потенціалів. Контакт електронного і діркового напівпровідників /p-n перехід/. Транзистори. Явища Зеєбека, Пельт’є і Томсона. Фотоелектричні явища в напівпровідниках. Вентильний фотоефект.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії. Речовина і поле. Еволюція фізичної картини світу. Речовина при надвисокому тиску і температурі. Речовина в надсильному електромагнітному полі. Проблеми сучасної фізики і астрофізики.

Тема  Елементи фізики атомного ядра

Маса, розмір і заряд ядра. Нуклони. Ядерні сили. Енергія зв’язку. Квантові характеристики ядра. Моделі ядра.

Особливості і характеристики ядерних реакцій. Закони збереження. Реакція поділу. Коефіцієнт розмноження. Реакція синтезу. Проблеми керованих термоядерних реакцій.

Основний закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду, активність. Альфа-, бета-, гамма-розпади ядер і їх особливості. Ефект Месбауера.

Квантові характеристики і взаємні перетворення елементарних частинок. Закони збереження. Класифікація і склад частинок. Кварки. Фундаментальні взаємодії: сильна, електромагнітна, гравітаційна, слабка і їх носії.

ПРОПОНУЮ З’ЯВИТИСЯ У ВІВТОРОК, 19 грудня для отримання оцінки за диф.залік на кафедру загальної фізики на 3-4-5 парі. 

БАЖАЮ УСПІШНОГО ЗАВЕРШЕННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ!

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *